Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van de website van © Paleis Het Loo

 • Door deze website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website worden vermeld. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.
 • Deze website van Paleis Het Loo wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, kan Paleis Het Loo niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Wanneer Paleis Het Loo hyperlinks of verwijzingen naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Paleis Het Loo de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Paleis Het Loo niet geverifieerd. Paleis Het Loo aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is, alsmede de sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en die via deze site toegankelijk zijn. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. In elke specifieke situatie kunnen andere regels gelden.
 • Paleis Het Loo is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolg schade door computervirussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de website www.paleishetloo.nl of enige hieraan gelinkte website.
 • Paleis Het Loo behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen zonder hiervan nadere aankondigingen te doen. Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, waaronder inbegrepen de voorwaarden van haar webwinkel.
 • Paleis Het Loo en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op de website www.paleishetloo.nl en/of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website www.paleishetloo.nl. Paleis Het Loo is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of van pagina’s gelinkt aan of afgeleid van de website www.paleishetloo.nl.
 • Paleis Het Loo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website geplaatst worden. Paleis Het Loo behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste reacties te verwijderen. Wie mededelingen of informatie plaatst op deze website geeft daarmee toestemming die mededelingen of informatie elders te (her)gebruiken.
 • Het auteursrecht op de afbeeldingen en teksten op de website rust bij Paleis Het Loo of deze zijn met toestemming van de auteursrechthebbende opgenomen. Hergebruik voor  commerciële doeleinden is niet toegestaan. Degene die een afbeelding wenst te gebruiken voor commerciële doeleinden dient contact op te nemen met Paleis Het Loo. Het enkele feit dat deze website afbeeldingen en teksten bevat betekent niet dat Paleis Het Loo in alle gevallen gerechtigd is licenties te verlenen voor verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan.
 • De merken en logo’s van Paleis Het Loo zijn merkenrechtelijk beschermd. Ongeautoriseerd gebruik van die merken is niet toegestaan.
 • De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Paleis Het Loo zendt, is niet gegarandeerd. Paleis Het Loo garandeert niet dat naar Paleis Het Loo gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en Paleis Het Loo kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
 • Op deze internetsite en deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van deze gebruiksvoorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan.

PRIVACY BELEID

 • Voor Paleis Het Loo en alle aan haar gelieerde ondernemingen is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze website van groot belang. De website van Paleis Het Loo is erop gericht om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen.
 • Wie via deze website aangeeft informatie per e-mail te willen ontvangen stemt ermee in dat Paleis Het Loo (en/of een gelieerde onderneming) u van tijd tot tijd informeert over haar activiteiten en door Paleis Het Loo aangeboden producten. Daarbij zal ten allen tijde de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat u geen prijs stelt op verdere toezending van informatie. Indien u geen informatie van Paleis Het Loo meer wenst te ontvangen, kunt u deze toezending op ieder moment stoppen door een e-mail te sturen naar info@paleishetloo.nl .
 • Paleis Het Loo geeft geen persoonsgegevens van u aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat Paleis Het Loo derden inschakelt voor het uitvoeren van bepaalde diensten, zoals het versturen van bestellingen van onze webwinkel. In dit kader zullen bepaalde persoonsgegevens aan derden moeten worden verstrekt. Dit zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als Paleis Het Loo dat doet.
 • Paleis Het Loo verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij gegevens vrijwillig door de bezoeker van deze website verstrekt zijn.
 • De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing. De vrijwillig door de bezoeker van deze website verstrekte persoonsgegevens zijn beveiligd en worden niet aan derden doorgegeven. U beschikt over recht van inzage met betrekking tot de registratie van uw persoonsgegevens door Paleis Het Loo.

E-MAIL

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien deze mail onverhoopt niet voor u is bestemd, wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met Paleis Het Loo en daarna het bericht te vernietigen. Deze e-mail mag niet worden doorgestuurd, openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden zonder de toestemming van Paleis Het Loo. Paleis Het Loo betracht grote zorgvuldigheid bij het verzenden van e-mails, maar kan niet garanderen dat deze e-mail juist, volledig, tijdig en virusvrij wordt overgebracht. In een dergelijk geval is Paleis Het Loo op geen enkele wijze aansprakelijk, voor enig verlies of schade, direct dan wel indirect, in welke vorm dan ook.

KVK / BTW

KVK: 41041897
BTW: NL-8028 84 374 B01