fotowedstrijd

fotowedstrijd voorwaarden

Gesloten tot 2 april Gesloten tot 2 april

Gesloten

Het Stallenplein en de paleistuinen zijn vanaf 2 april weer BuitenGewoon Open! Voor scholen zijn er altijd mogelijkheden. Het paleis is gesloten tot medio 2021.

Deze voorwaarden (hierna te noemen ‘actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door museum Paleis Het Loo, gevestigd te Koninklijk Park 1 in Apeldoorn (hierna te noemen ‘Paleis Het Loo’), georganiseerde actie (hierna te noemen ‘actie’). Door mee te doen aan de actie Fotowedstrijd September Tuinmaand maak je kans op een volledig verzorgde high tea voor twee personen op Paleis Het Loo. De winnaar wordt 5 oktober 2018 bekend gemaakt.

1. Algemene voorwaarden voor deelname

 1. Deze actie vindt plaats ter promotie van het evenement September Tuinmaand, van 1 september tot en met 30 september 2018 (hierna te noemen de ‘actieperiode’).
 2. Gedurende deze actieperiode maakt één deelnemer kans om de prijs te winnen.
 3. Op 5 oktober 2018 maakt Paleis Het Loo de winnaar bekend via social media en de website.
 4. Uitsluitend de prijswinnaar ontvangt een persoonlijk bericht bericht en zijn of haar naam zal gedeeld worden via social media en website van Paleis Het Loo.
 5. Inzending van een foto voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijdvoorwaarden in.
 6. De deelnemer dient de maker van de foto te zijn. Indien met de ingezonden foto op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel verantwoordelijk.
 7. Indien op de foto een persoon herkenbaar in beeld wordt gebracht, dan zorgt de deelnemer ervoor dat deze persoon toestemming heeft gegeven voor inzending en verder gebruik van de foto.
 8. Door deelname aan de actie ontstaat geen aanspraak op Paleis Het Loo (financieel of anderszins), anders dan in deze voorwaarden bepaald.
 9. Het (elektronische) deelnameformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld.
 10. Paleis Het Loo is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de voorwaarden te voldoen. Paleis Het Loo kan, maar is niet verplicht om een weigering te onderbouwen.
 11. Inzendingen kunnen worden geweigerd indien de foto naar het oordeel van Paleis Het Loo in strijd is met de wet, aan kan zetten tot strafbare feiten, discriminerend of beledigend is voor derden dan wel de privacy van derden onevenredig aantast.
 12. Personen die werkzaam zijn bij Paleis Het Loo zijn van deelname uitgesloten.
 13. Conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.

2. Inzendingen

 1. Inzendingen kunnen uitsluitend digitaal worden aangeleverd via het uploadformulier op archief.paleishetloo.nl/fotowedstrijd-september-tuinmaand/
 2. Te laat ingezonden foto’s worden geweigerd, deze foto’s worden niet beoordeeld of gebruikt, maar ook niet teruggestuurd.
 3. De foto’s moeten worden ingezonden in het volgende JPG-formaat. De afmeting van de foto ligt tussen de 2000 en 2000 pixels (72 dpi) aan de breedste zijde. De bestandsgrootte van de foto is maximaal 8mb. Foto’s die niet aan deze specificaties voldoen worden automatisch uitgesloten van deelname.
 4. De inzendingen moeten zijn voorzien van de naam en het e-mailadres van de maker.
 5. Paleis Het Loo is niet verantwoordelijk voor eventueel kwaliteitsverlies bij/na inzending.

3. Bijzondere voorwaarden voor deelname

 1. De foto(’s) mogen zowel in kleur als in zwart-wit zijn.
 2. De inzender mag niet jonger zijn dan 18 jaar.

4. Jurering en prijs

 1. Beoordeling van de inzendingen geschiedt aan de hand van de volgende criteria: 1. de fotografische kwaliteit; 2. de originaliteit c.q. creativiteit.
 2. Paleis Het Loo kan, maar is niet verplicht haar beoordelingen kenbaar te maken aan derden.
 3. Paleis Het Loo neemt kennis van de door de deelnemer bijgeleverde gegevens. Beoordeling en selectie geschieden echter uitsluitend aan de hand van de ingezonden foto’s.
 4. De actie kent 1 winnaar. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld en daarna bekend gemaakt via social media/website.
 5. Paleis Het Loo kan de winnaar vragen nadere gegevens te verstrekken over de winnende foto c.q. hun werk en werkwijze.
 6. Nadat de winnaar publiekelijk bekend is gemaakt, kan de winnaar zijn deelname aan de actie niet meer intrekken of ongedaan maken.
 7. De aan de winnaar toegekende prijs wordt op een nader te bepalen wijze aan de winnaar ter beschikking gesteld. Paleis Het Loo verschaft daarover aan de winnaar tijdig duidelijke en ondubbelzinnige inlichtingen.
 8. De winnaar stemt in met publicatie van de winnende foto op de website en publicatie van Paleis Het Loo op social media zonder daarvoor een nadere vergoeding te verlangen of voorwaarden te stellen. Ook zal de ingezonden en winnende foto gebruikt mogen worden (al dan niet commercieel) door Paleis Het Loo zonder dat de maker daarvoor een nadere vergoeding verlangt of daaraan voorwaarden stelt.
 9. Over de uitslag van de actie en het oordeel van Paleis Het Loo kan niet worden gecorrespondeerd.
 10. De winnaar ontvangt voor twee personen een volledig verzorgde high tea op Paleis Het Loo, inclusief toegang tot Paleis Het Loo.
 11. Hij / zij mag één introducé meenemen.
 12. Alle overige kosten voor extra’s die hiernaast genuttigd of verbruikt worden zijn voor eigen rekening.
 13. De prijs is niet inwisselbaar voor contanten en niet overdraagbaar.

5. Auteursrechten en gebruik

 1. Deelnemers gelden in alle gevallen als makers van de foto’s. Indien de fotograaf deelneemt aan de actie in de uitoefening van zijn/haar dienstverband, dan geldt de werkgever van de fotograaf als maker/deelnemer, tenzij de werkgever aangeeft dat dit niet het geval is.
 2. De auteursrechten op de ingezonden foto’s berusten in alle gevallen bij de deelnemers. Het meedoen aan de wedstrijd behelst in geen geval enige overdracht van deze auteursrechten.
 3. De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is op de door hem/haar ingezonden foto. In geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op rechten van derden met betrekking tot de foto – of dit nu auteursrechten of andere rechten zijn – vrijwaart de deelnemer de wedstrijdorganisatie tegen deze aansprakelijkheid.
 4. De deelnemer zal bij iedere publicatie van de foto, via welke media dan ook, geen naamsvermelding krijgen.
 5. In aanvulling op artikel 5 heeft Paleis Het Loo het recht om ingezonden foto’s – ook indien dit geen winnende foto’s zijn –na de bekendmaking te publiceren dan wel ter promotie van de actie en als voorbeeldfoto in de productendatabase van Paleis Het Loo. Tevens mogen foto’s gebruikt worden voor overige doeleinden. Deelnemers kunnen daarvoor geen nadere vergoeding verlangen of andere voorwaarden stellen. Er zal geen termijn gehangen worden aan de publicatietermijn.

6. Persoonsgegevens

 1. De door de deelnemer in verband met de actie aan Paleis Het Loo verstrekte persoonsgegevens en e-mailadres worden opgenomen in een gegevensbestand.
 2. Deze gegevens worden niet overgedragen aan Facebook of andere sociale media.
 3. Op deze verzameling van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
 4. De deelnemer geeft Paleis Het Loo toestemming om al deze gegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de actie.
 5. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

7. Overige bepalingen

 1. Paleis Het Loo kan de voorwaarden gedurende de periode dat de actie wordt gehouden wijzigen, tenzij zij hiertoe op grond van wet wordt verboden.
 2. Conflicten zullen zoveel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost. Zowel Paleis Het Loo als deelnemers spannen zich daartoe in. Juridische conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.
 3. Paleis Het Loo verleent geen garanties op een prijs. Het gebruikmaken van een prijs vindt plaats op eigen risico. Paleis Het Loo is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie, waaronder (de gevolgen van) gebreken in de door Paleis Het Loo en/of door derden te verstrekken prijzen. Paleis Het Loo is ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van haar website(s) of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Paleis Het Loo besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie en het beheer van haar website(s). Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website(s) van Paleis Het Loo of andere door Paleis Het Loo openbaar gemaakte (promotie-)materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Paleis Het Loo worden tegengeworpen noch enige verplichtingen voor Paleis Het Loo doen ontstaan.
Tickets Webshop